• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

 • Domov pro seniory

  Jsme nízkokapacitní pobytové zařízení se 46 lůžky určené pro seniory s vysokou mírou podpory odpovídající stupni závislosti na pomoci druhé osoby III. a IV. stupně, které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb. Nabízíme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 

  Námi nabízená sociálních služba je registrovaná u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 8217341. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. 

  Domov pro seniory nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemců v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje.

  Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

  Poslání

  1. Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

  2. Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů.

  3. Spolu s uživateli vytváříme důstojné a klidné prostředí, ve kterém budou žít obvyklým a běžným způsobem života, tak jak na něj byli zvyklí a jak jim to jejich zdravotní a fyzický stav a vlastní schopnosti dovolí, a které bude co nejvíce nahrazovat domácí prostředí uživatele.

  Ke stažení

  Cíle

  Dlouhodobé cíle:

  • poskytování odborné podpory a pomoci pro udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů a sociálního kontaktu s vrstevníky

  • poskytování podpory a péče, která je odpovídající individuálním potřebám uživatelů, stabilním týmem kvalifikovaných pracovníků.

  • zvyšování kvality sociálních služeb, zlepšování pracovních postupů, metodik apod.

  Krátkodobé cíle:

  • zvyšování úrovně individuálního plánování a s tím souvisejícího individuálního přístupu k uživatelům

  • přizpůsobení prostředí a práce uživatelům s demencí

  • rozšiřování nabídky volnočasových aktivit

  • vyřízení průkazů ZTP pro uživatele

  Cílová skupina

  (okruh uživatelů, kterým je služba určena a kterým určena není)

  Domov pro seniory je určen pro:

  Seniory:

  Cílovou skupinu tvoří senioři (dospělí) od 55 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

  Domov pro seniory není určen pro:

  Seniory:

  • kteří potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
  • trpící Alzheimerovou chorobou nebo pokročilým stádiem stařecké demence,
  • kteří mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost,
  • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících sociálních a hygienických návyků,
  • kteří z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb

   

  centrum foto01

   

  Zásady poskytované sociální služby

  • Dodržování práv uživatelů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby
  • Přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům
  • Schopnost personálu pružně reagovat na změny a nové poznatky
  • Otevřenost poskytované služby vůči uživateli - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb, apod.
  • Týmová práce
  • Poskytnutí odborné podpory k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů
  • Uživateli je poskytnuto bezpečné místo pobytu po celou dobu
  • Uživatelé mají příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů
  • Uživateli je nabídnuto, v případě potřeby, odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně sociálních a zdravotnických)
  • Uživatel je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti
  • Uživatel je podporován ve využívání veřejných služeb
  • Uživatel je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů

    

  Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Domova pro seniory, G-centrum Mikulov, p. o.

  Celý areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami, ozeleněním a prostorem pro vlastní zahrádkářskou činnost klientů, kde je možno odpočívat, trávit volný čas, procházet se, posedět a popovídat s rodinnými příslušníky či přáteli. Přístup do zahrady je bezbariérový, dostupný přímo z budovy s použitím šikmé schodišťové plošiny.

  V dosahu se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.

  Domov pro seniory má kapacitu 46 lůžek (účinnost od 16. 1. 2024).

  Posláním je umožnit občanům prožít v příjemném prostředí důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří s důrazem na individuální potřeby a zachování přirozených sociálních vazeb. Domov je určen pro občany se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, tedy především pro osoby, které pobírají z těchto důvodů příspěvek na péči.

  Celodenní péče je poskytována odborným personálem organizace - všeobecnými sestrami a pracovnicemi v sociálních službách - přímé obslužné péče v nepřetržitém provozu.

  Základní údaje

  Identifikační číslo 72048841
  Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-5885520267/0100
  Registrační číslo služby - identifikátor 8217341
  Forma poskytování pobytová
  Cílová skupina senioři
  Věková skupina

  dospělí/od 55 let

  mladší senioři/65 - 80 let

  starší senioři/nad 80 let


  Vybavenost

  • 6 jednolůžkových pokojů
  • 20 dvojlůžkových pokojů

  Na každém pokoji/podle počtu ubytovaných: pečovatelské lůžko s hrazdičkou, noční stolek, židle, stůl, police nad lůžko, věšáková stěna se zrcadlem, botník, vestavěná šatní skříň. Možnost dovybavení pokoje soukromým mobiliářem (komoda, křeslo, vlastní elektrospotřebič) dle prostorové možnosti pokoje a vzájemné domluvy s vedením organizace. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny TV přijímačem a lednicí.

  K dispozici je dále televizor, umístěný v jídelně domova, knihovna a společenské hry.

  Celodenní strava je pro uživatele služeb v domově pro seniory zajišťována smluvně, dodavatelem je společnost ALLMARK s. r. o.

  Zdravotní péče v domově pro seniory je zajišťována smluvně MUDr. Zdeňkem Pluháčkem ml. a je poskytována podle potřeby v ordinaci organizace.

 • Pečovatelská služba - terénní forma poskytování

  Pečovatelská služba G-centra Mikulov je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Mikulov a na území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov (v jednotlivých obcích). 

  Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb klienta. Podporuje klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. Nabízíme sociální službu všem cílovým skupinám uvedeným v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

  Jsme odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s klienty služby. Nabízenými a prováděnými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejně dostupných komerčních služeb, které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid, mytí oken, praní potahů, pedikúra, kadeřnice, apod.). Pečovatelská služba je poskytována každý den v rozsahu provozní doby: 06,00 - 22,00 hod., včetně víkendů a svátků. Pečovatelskou službu poskytujeme klientům v jejich domácnostech (v terénu) a klientům v bytech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. 

  Jsme registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 7884832. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. Pečovatelská služba nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. 

  Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

  Poslání

  1. Umožnit lidem zvládat běžné životní potřeby, které již nejsou schopni zabezpečit vlastními silami.
  2. Pomáhat jim žít co nejdéle a důstojně ve svém přirozeném domácím prostředí. Chceme zachovat těmto lidem způsob života, na který jsou zvyklí, hájit jejich práva a pomoci jim zapojit se do běžného života.
  3. Pečovatelská služba rovněž poskytuje pomoc a podporuje rodinné příslušníky při starostlivosti o své blízké.

  Ke stažení

   

  centrum foto02

   

  Cíle pečovatelské služby

  • individuální přístup ke klientovi
  • napomáhat klientům v udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít ve své vlastní domácnosti
  • pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, apod.).

  Zásady poskytování pečovatelské služby

  • zachování lidské důstojnosti
  • individuální přístup k člověku
  • podpora soběstačnosti člověka
  • respektování vlastního rozhodnutí člověka
  • bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství

  Co naše služba nabízí

  • pomoc při osobní hygieně - koupel ve sprše, vaně nebo na lůžku, ranní hygieny (v domácnosti klienta)
  • dovoz, donáška oběda - úkon je spojen s podáním oběda na talíř (ohřev, krájení, mixování)
  • běžný a velký úklid - utření prachu, podlahy, vysátí, mytí nábytku, obkladů, oken, apod.
  • prádlo - praní a žehlení v prádelně pečovatelské služby (prádlo/osoba se pere v pračce samostatně)
  • nákupy a pochůzky - obchod, lékárna, lékař, apod.
  • doprovod/tam a zpět - k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb
  • dohled nad osobou - dohlédnutí zda je klient v pořádku během dne, dohled nad dodržováním léčebného režimu, dohled na sjednaný časový úsek, když si pečující rodinný příslušník potřebuje vyřídit své náležitosti
  • služby dodatkové - trávení volného času (procházka, stolní hry, předčítání), vyřízení a pomoc s administrativou

  Kde a kdy je naše služba poskytována

  Terénní forma poskytování pečovatelské služby:

  • v domácnostech uživatelů na území města Mikulov a v obcích ORP Mikulov
  • ve dvou domech s pečovatelskou službou:
   • DPS/G-centrum, Republikánské obrany 945/13
   • DPS/Pod Strání 57/7

   Základní sociální poradenství je poskytováno:

  • bezplatně během pracovní doby pečovatelské služby, a to prostřednictvím sociálního pracovníka, poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace (kde a jak podat žádosti o pečovatelské služby, o příspěvek na péči, předání kontaktu na jiné sociální zařízení, apod.)

  Pracovní/provozní doba pečovatelské služby:

  • terénní forma - pondělí - pátek/06:00 hod - 22:00 hod., sobota - neděle + svátky/06:00 - 22:00 hod.
  • sociální poradenství - pondělí - pátek/07:00 hod - 15:00 hod.

   

  Kdo služby zajišťuje

  Pečovatelské úkony poskytují odborně způsobilí zaměstnanci v počtu: 10 pracovníků v sociálních službách - pečovatelské činnosti a 1 sociální pracovnice + vedoucí sociálního a zdravotního úseku

  Pracovníci svoji kvalifikaci zvyšují pravidelným vzděláváním a získané nové poznatky a zkušenosti využívají při práci s klienty, úzce spolupracují s rodinnými příslušníky a ostatními poskytovateli.

  Organizace promyšleně využívá počet pracovníků tak, že prioritou je vždy poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným účastníkům sociální služby.

   

  Ceník a úhrada za poskytované sociální služby

  Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mikulov a je platný od 1. 1. 2024.

  Uživatel hradí za skutečně odebrané sociální služby, a to zpětně následující měsíc na základě vyúčtování a obdrženého dokladu o zaplacení, na kterém jsou sjednané a provedené sociální služby rozepsány.

   

  Jak a kde žádat o pečovatelskou službu

  • oslovit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby, který informaci předá sociální pracovnici (vedoucí sociálního a zdravotního úseku)
  • oslovit telefonicky (kontakt níže) nebo návštěvou v kanceláři (DPS Pod Strání 7) vedoucí sociálního a zdravotního úseku nebo sociální pracovnici, s žadatelem jsou následně projednány veškeré náležitosti na místě nebo žadatel je navštíven v jeho domácnosti (po předchozí domluvě)
  • pokud si nevíte rady v oblasti sociální péče, zda je pro Vás pečovatelská služba vhodná, jak požádat o příspěvek na péči, apod. - v rámci sociálního poradenství Vám rádi poradíme nebo doporučíme a zprostředkujeme jiné možné dostupné služby

   

  Kontakty

  • Informace Vám rád poskytne kolektiv zaměstnanců na tel. čísle: 519 511 962 nebo osobním setkáním na pracovišti v domě s pečovatelskou službou Pod Strání 7, Mikulov od 07:00 hod. - 15:30 hod.
  • vedoucí sociálního a zdravotního úseku - Mgr. Marta Korandová:
  • + 420 728 538 520 - mobil pečovatelská služba
  • + 420 519 511 962 - pevná linka pečovatelská služba
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • sociální pracovnice - Markéta Kilianová, DiS.
  • + 420 771 159 621 - mobil
  • + 420 519 911 962 - pevná linka
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  Základní údaje

  Identifikační číslo 72048841
  Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
  Registrační číslo služby - identifikátor 7884832
  Forma poskytování terénní
  Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři
  Věková skupina: 0 - 99+ (bez omezení věku)

   

  Další informace - domy s pečovatelskou službou

  DPS Republikánské obrany 945/13

  Byty se nachází v budově G-centra, ve 2. nadzemním podlaží. Nyní jsou zde k dispozici 2 bytové jednotky. V domě je výtah s bezbariérovým přístupem. Nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

   

  DPS Pod Strání 57/7

  Dům se nachází na sídlišti, pod mateřskou školou. Jedná se o budovu postavenou v roce 2000 s bezbariérovým přístupem, vybavenou výtahem. Je zde celkem 5 nadzemních podlaží a celkem 29 bytových jednotek. Nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

  Ve 2. nadzemním podlaží se nachází kancelář sociální pracovnice a denní místnost pracovníků v sociálních službách - pečovatelských činností.

   

  Do domu s pečovatelskou službou (dále DPS) mohou být přijati občané na základě podané žádosti a následném souhlasu Rady města Mikulov (dále RM) o přidělení bytu.


  Žádost o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (DPS) může podat každý občan města Mikulova, který odpovídá požadavkům cílové skupiny seniorů našeho zařízení. Zájemce žádost o umístění směřuje na adresu:

  Městský úřad Mikulov, Odbor sociálních věcí, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.

   

   

 • Odlehčovací služby

  Jsme nízkokapacitní pobytová služba, která je poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, kterým jinak zajišťuje péči blízká či jiná pečující osoba v jejich přirozeném prostředí. Umožňujeme pečujícím osobám čas na oddych, rekonvalescenci nebo vyřizování osobních záležitostí zajištěním časově omezené péče o jejich blízkou osobu. Celková kapacita odlehčovací služby organizace jsou 4 lůžka. 

  Odlehčovací služba je poskytována v budově organizace. Jsme registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 1932403. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. 

  Odlehčovací služba nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemce v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. 

  Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

  Poslání

  1. Odlehčit na přechodnou dobu pečující osobě z důvodů nemoci, služební cesty, hospitalizace, či jiných závažných rodinných důvodů pečující osoby, která jinak plnou měrou zajišťuje péči jiné osobě v domácím prostředí, a momentálně není schopna jinou formou zajistit náročnou péči o svého blízkého.
  2. Poskytnutí časové omezené pobytové sociální služby pro seniory a dospělé, jež mají sníženou schopnost soběstačnosti při péči o vlastní osobu.
  3. Udržení nezávislosti a soběstačnosti potencionálních uživatelů, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili obvyklým a běžným způsobem života bez prohloubení závislosti na poskytované službě.

  Ke stažení

  Cíle

  • Poskytování odborné péče k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů a sociálního kontaktu s vrstevníky.
  • Poskytování odborné péče kvalifikovaným personálem, která odpovídá individuálním potřebám uživatelů služby.

  Cílová skupina

  (okruh uživatelů, kterým je služba určena a kterým určena není)

  Odlehčovací služba je určena pro:

  Dospělé, seniory nebo zdravotně znevýhodněné:

  • kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, jiného zdravotního znevýhodnění, sluchového, zdravotního a zrakového znevýhodnění a potřebují pro kvalitní život podporu nebo plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny rodinou, ambulantními službami nebo terénní pečovatelskou službou.
  • kteří jsou převážně nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby ve všech oblastech základních životních potřeb

  Odlehčovací služba není určena pro okruh osob:

  Dospělé, seniory nebo zdravotně znevýhodněné:

  • které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • trpící Alzheimerovou chorobou nebo pokročilým stádiem stařecké demence
  • které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
  • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících sociálních a hygienických návyků
  • které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb

   

  centrum foto03

   

  Přijetí žadatelů

  1. Občané s trvalým pobytem v Mikulově:

  • uživatelé terénní pečovatelské služby
  • obyvatelé nájemních bytů v domě s pečovatelskou službou

  2. Ostatní občané

  Zásady poskytované sociální služby

  • Dodržování práv klientů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby
  • Přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům
  • Schopnost personálu pružně reagovat na změny a nové poznatky
  • Otevřenost poskytovaní služby vůči klientovi - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb, apod.
  • Týmová práce
  • Poskytnutí odborné podpory k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností klientů
  • Klientům je poskytnuto bezpečné místo pobytu po dobu, po kterou tento pobyt potřebuje
  • Klient má příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů
  • Klientúm je nabídnuto, v případě potřeby, odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně zdravotnických)
  • Klient je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti
  • Klient je podporován ve využívání veřejných služeb
  • Klient je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů

  Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Odlehčovací služby, G-centrum Mikulov, příspěvková organizace:

  Celý areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami, ozeleněním a prostorem pro vlastní zahrádkářskou činnost klientů, kde je možno se procházet, posedět a popovídat s rodinnými příslušníky či přáteli. Přístup do zahrady je bezbariérový, dostupný přímo z budovy s použitím šikmé schodišťové plošiny.

  V dosahu se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.

  Kapacita služby jsou 4 lůžka a na dvou pokojích.

  Žádost adresovat organizaci na stanoveném formuláři, dostupném na našich webových stránkách, anebo přímo v budově G-centra.

  Je poskytována na dobu max. šest měsíců (nepřetržitě). Poplatek za lůžko a stravu (dle sjednané doby) je hrazen předem!!!

  Základní údaje

  Identifikační číslo 72048841
  Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
  Registrační číslo služby - identifikátor 1932403
  Forma poskytování pobytová
  Cílová skupina senioři
  Věkové skupiny

  mladí dospělí/19 - 26 let

  dospělí/27 - 64 let

  mladší senioři/65 - 80 let

  starší senioři/nad 80 let


  Vybavenost

  • 2 pokoje pro 4 klienty
  • Vybavení pokojů: pečovatelské lůžko s hrazdou a hrazdičkou, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň s nástavcem, nástěnná polička, židle, stůl, lampička na čtení, zástěny a věšáková stěna se zrcadlem. K dispozici: televizor a lednička. Možnost dovybavení pokoje soukromým mobiliářem (komoda, křeslo, vlastní elektrospotřebič) dle prostorové velikosti pokoje a vzájemné domluvy s vedením organizace.
  • Dle vlastního uvážení může klient využít společenskou místnost, stoly a židlemi. Hygienická zařízení - WC, sprcha a umyvadlo jsou součástí pokojů.  
  • K dispozici je knihovna a společenské hry, které jsou umístěny v jídelně domova pro seniory
  • Celodenní strava je pro klienty v odlehčovací službě zajišťována smluvně, dodavatelem je společnost ALLMARK s. r. o.
  • Zdravotní péče v odlehčovací službě je v případě nutné potřeby zajišťována MUDr. Zdeňkem Pluháčkem ml. (smluvní praktický lékař v domově pro seniory).

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura