• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

 • Domov pro seniory

  Jsme nízkokapacitní pobytové zařízení se 44 lůžky určené pro seniory s vysokou mírou podpory odpovídající stupni závislosti na pomoci druhé osoby III. a IV. stupně, které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb. Nabízíme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 

  Námi nabízená sociálních služba je registrovaná u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 8217341. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. 

  Domov pro seniory nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemců v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje.

  Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

  Poslání

  1. Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

  2. Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů.

  3. Spolu s uživateli vytváříme důstojné a klidné prostředí, ve kterém budou žít obvyklým a běžným způsobem života, tak jak na něj byli zvyklí a jak jim to jejich zdravotní a fyzický stav a vlastní schopnosti dovolí, a které bude co nejvíce nahrazovat domácí prostředí uživatele.

  Ke stažení

  Cíle

  Dlouhodobé cíle:

  • poskytování odborné podpory a pomoci pro udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů a sociálního kontaktu s vrstevníky

  • poskytování podpory a péče, která je odpovídající individuálním potřebám uživatelů, stabilním týmem kvalifikovaných pracovníků.

  • zvyšování kvality sociálních služeb, zlepšování pracovních postupů, metodik apod.

  Krátkodobé cíle:

  • zvyšování úrovně individuálního plánování a s tím souvisejícího individuálního přístupu k uživatelům

  • přizpůsobení prostředí a práce uživatelům s demencí

  • rozšiřování nabídky volnočasových aktivit

  • vyřízení průkazů ZTP pro uživatele

  Cílová skupina

  (okruh uživatelů, kterým je služba určena a kterým určena není)

  Domov pro seniory je určen pro:

  Seniory:

  Cílovou skupinu tvoří senioři od 55 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

  Domov pro seniory není určen pro:

  Seniory:

  • kteří potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
  • trpící Alzheimerovou chorobou nebo pokročilým stádiem stařecké demence,
  • kteří mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost,
  • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících sociálních a hygienických návyků,
  • kteří z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb

   

  centrum foto01

   

  Zásady poskytované sociální služby

  • Dodržování práv uživatelů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby
  • Přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům
  • Schopnost personálu pružně reagovat na změny a nové poznatky
  • Otevřenost poskytované služby vůči uživateli - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb, apod.
  • Týmová práce
  • Poskytnutí odborné podpory k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů
  • Uživateli je poskytnuto bezpečné místo pobytu po celou dobu
  • Uživatelé mají příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů
  • Uživateli je nabídnuto, v případě potřeby, odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně sociálních a zdravotnických)
  • Uživatel je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti
  • Uživatel je podporován ve využívání veřejných služeb
  • Uživatel je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů

    

  Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Domova pro seniory, G-centrum Mikulov, p. o.

  Celý areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami, ozeleněním a prostorem pro vlastní zahrádkářskou činnost klientů, kde je možno odpočívat, trávit volný čas, procházet se, posedět a popovídat s rodinnými příslušníky či přáteli. Přístup do zahrady je bezbariérový, dostupný přímo z budovy s použitím šikmé schodišťové plošiny.

  V dosahu se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.

  Domov pro seniory má kapacitu 44 lůžek (účinnost od 1. 10. 2018).

  Posláním je umožnit občanům prožít v příjemném prostředí důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří s důrazem na individuální potřeby a zachování přirozených sociálních vazeb. Domov je určen pro občany se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, tedy především pro osoby, které pobírají z těchto důvodů příspěvek na péči.

  Celodenní péče je poskytována odborným personálem organizace - všeobecnými sestrami a pracovnicemi v sociálních službách - přímé obslužné péče v nepřetržitém provozu.

  Základní údaje

  Identifikační číslo 72048841
  Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
  Registrační číslo služby - identifikátor 8217341
  Forma poskytování pobytová
  Cílová skupina senioři
  Věková skupina mladší senioři/65 - 80 let
  starší senioři/nad 80 let


  Vybavenost

  • 6 jednolůžkových pokojů
  • 18 dvojlůžkových pokojů
  • 1 třílůžkový pokoj 

  Na každém pokoji/podle počtu ubytovaných: pečovatelské lůžko s hrazdičkou, noční stolek, židle, stůl, police nad lůžko, věšáková stěna se zrcadlem, botník, vestavěná šatní skříň. Možnost dovybavení pokoje soukromým mobiliářem (komoda, křeslo, vlastní elektrospotřebič) dle prostorové možnosti pokoje a vzájemné domluvy s vedením organizace. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny TV přijímačem a lednicí.

  K dispozici je dále televizor, umístěný v jídelně domova, knihovna a společenské hry.

  Celodenní strava je pro uživatele služeb v domově pro seniory zajišťována smluvně, dodavatelem je společnost ALLMARK s. r. o.

  Zdravotní péče v domově pro seniory je zajišťována smluvně MUDr. Zdeňkem Pluháčkem ml. a je poskytována podle potřeby v ordinaci organizace.

 • Pečovatelská služba - terénní forma poskytování

  Pečovatelská služba G-centra Mikulov je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Mikulov a na území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov (v jednotlivých obcích). 

  Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb klienta. Podporuje klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. Nabízíme sociální službu všem cílovým skupinám uvedeným v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

  Jsme odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s klienty služby. Nabízenými a prováděnými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejně dostupných komerčních služeb, které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid, mytí oken, praní potahů, pedikúra, kadeřnice, apod.). Pečovatelská služba je poskytována každý den v rozsahu provozní doby: 06,00 - 22,00 hod., včetně víkendů a svátků. Pečovatelskou službu poskytujeme klientům v jejich domácnostech (v terénu) a klientům v bytech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. 

  Jsme registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 7884832. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. Pečovatelská služba nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. 

  Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

  Poslání

  1. Umožnit lidem zvládat běžné životní potřeby, které již nejsou schopni zabezpečit vlastními silami.
  2. Pomáhat jim žít co nejdéle a důstojně ve svém přirozeném domácím prostředí. Chceme zachovat těmto lidem způsob života, na který jsou zvyklí, hájit jejich práva a pomoci jim zapojit se do běžného života.
  3. Pečovatelská služba rovněž poskytuje pomoc a podporuje rodinné příslušníky při starostlivosti o své blízké.

  Ke stažení

   

  centrum foto02

   

  Cíle pečovatelské služby

  • individuální přístup ke klientovi
  • napomáhat klientům v udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít ve své vlastní domácnosti
  • pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, apod.).

  Zásady poskytování pečovatelské služby

  • úcta k člověku je projevována citlivým, chápavým, tolerantním a individuálním přístupem
  • podpora soběstačnosti člověka a respekt k jeho vlastnímu rozhodnutí

  Co naše služba nabízí

  • pomoc při osobní hygieně - koupel ve sprše, vaně nebo na lůžku, ranní hygieny (v domácnosti klienta)
  • dovoz, donáška oběda - úkon je spojen s podáním oběda na talíř (ohřev, krájení, mixování)
  • běžný a velký úklid - utření prachu, podlahy, vysátí, mytí nábytku, obkladů, oken, apod.
  • prádlo - praní a žehlení v prádelně pečovatelské služby (prádlo/osoba se pere v pračce samostatně)
  • nákupy a pochůzky - obchod, lékárna, lékař, apod.
  • doprovod/tam a zpět - k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb
  • dohled nad osobou - dohlédnutí zda je klient v pořádku během dne, dohled nad dodržováním léčebného režimu, dohled na sjednaný časový úsek, když si pečující rodinný příslušník potřebuje vyřídit své náležitosti
  • služby dodatkové - trávení volného času (procházka, stolní hry, předčítání), vyřízení a pomoc s administrativou

  Kde a kdy je naše služba poskytována

  Terénní forma poskytování pečovatelské služby:

  • v domácnostech na území města Mikulov a v obcích ORP Mikulov
  • ve dvou domech s pečovatelskou službou:
   • DPS/G-centrum, Republikánské obrany 945/13
   • DPS/Pod Strání 57/7

   

  Základní sociální poradenství je poskytováno:

  • bezplatně během pracovní doby pečovatelské služby, a to prostřednictvím sociálního pracovníka, poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace (kde a jak podat žádosti o pečovatelské služby, o příspěvek na péči, předání kontaktu na jiné sociální zařízení, apod.)

  Pracovní/provozní doba pečovatelské služby (platná od 1. 7. 2020):

  • terénní forma - pondělí - pátek/06:00 hod - 22:00 hod., sobota - neděle + svátky/06:00 - 22:00 hod.
  • sociální poradenství - pondělí - pátek/07:00 hod - 15:00 hod.

  Kdo služby zajišťuje

  Pečovatelské úkony poskytují odborně způsobilí zaměstnanci v počtu: 9 pracovníků v sociálních službách - pečovatelské činnosti a 1 sociální pracovník + vedoucí sociálního a zdravotního úseku

  Pracovníci svoji kvalifikaci zvyšují pravidelným vzděláváním a získané nové poznatky a zkušenosti využívají při práci s klienty, úzce spolupracují s rodinnými příslušníky a ostatními poskytovateli.

  Organizace promyšleně využívá počet pracovníků tak, že prioritou je vždy poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným účastníkům sociální služby.

  Ceník a úhrada za poskytované sociální služby

  Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mikulov a je platný od 1. 5. 2019.

  Uživatel hradí za skutečně odebrané soc. služby začátkem následujícího měsíce, obdrží doklad o zaplacení, na kterém jsou sjednané a provedené soc. služby rozepsány.

  Jak a kde žádat o pečovatelskou službu

  • oslovit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby, který informaci předá sociální pracovnici (vedoucí sociálního a zdravotního úseku)
  • oslovit telefonicky (kontakt níže) nebo návštěvou v kanceláři (DPS Pod Strání 7) vedoucí sociálního a zdravotního úseku nebo sociální pracovnici, s žadatelem jsou následně projednány veškeré náležitosti na místě nebo žadatel je navštíven v jeho domácnosti (po předchozí domluvě)

  Kontakty

  Základní údaje

  Identifikační číslo 72048841
  Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
  Registrační číslo služby - identifikátor 7884832
  Forma poskytování terénní
  Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři
  Věková skupina: 0 - 99+ (bez omezení věku)

  Další informace - domy s pečovatelskou službou

  DPS Republikánské obrany 945/13

  Byty se nachází v budově G-centra, ve 2. nadzemním podlaží. Nyní jsou zde k dispozici 4 bytové jednotky, z toho jsou: 2 byty dvoupokojové a 2 byty jednopokojové. V domě je výtah s bezbariérovým přístupem. Byty jsou nové, zařízení bylo zrekonstruováno a v rámci výstavby budovy G-centra v roce 2009 a uvedeno do provozu v roce 2010.

  Vybavení bytů

  Každý byt je standardně vybaven: kuchyňskou linkou s dvou-plotýnkovým vařičem, prostor pro pračku/kohout + vývod na odpad, vestavěnými skříněmi a hygienickým zařízením /toaleta, sprcha, umyvadlo. K bytu náleží samostatný el. zásobník na ohřev vody.

  Nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

  DPS Pod Strání 57/7

  Dům se nachází na sídlišti, pod mateřskou školou. Jedná se o budovu postavenou v roce 2000 s bezbariérovým přístupem, vybavenou výtahem. Je zde celkem 5 nadzemních podlaží a celkem 29 bytových jednotek:

  • v 1. nadzemním podlaží se nachází 3 bytové jednotky (z toho 1 b. j. pro manželský pár), společenská místnost s kuchyňkou a hygienickým zařízením, prádelna, mandlovna, 
  • ve 2. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek, denní místnost pečovatelek a sociální pracovnice
  • ve 3. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek
  • ve 4. nadzemním podlaží - 6 bytových jednotek (z toho 2 b. j. pro manželský pár) a pracovna vedoucí sociálního a zdravotního úseku
  • v 5. nadzemním podlaží jsou 4 bytové jednotky, které mají společný balkon

  Vybavení bytů

  Každá bytová jednotka je dispozičně řešena: obytná místnost s vestavěnou kuchyňskou linkou, předsíňkou a místnost s hygienickým zařízením (toaleta, sprchový kout a umyvadlo). Byty mají vlastní balkon. Pro manželské páry jsou byty dvoupokojové. Každý nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

  V domě pečovatelské služby je prádelna, vč. mandlu, které personál využívá pro potřebnou manipulaci s osobním prádlem klientů pečovatelské služby. Nájemní smlouvy jsou uzavírány se společností Tedos Mikulov, s. r. o. (spravuje bytový fond města Mikulov). Nájemní smlouva je "nepřevoditelná". Dále se zde nachází zázemí pro pracovníky pečovatelské služby.

  Do domu s pečovatelskou službou (dále DPS) mohou být přijati občané na základě podané žádosti a následném souhlasu Rady města Mikulov (dále RM) o přidělení bytu.


  Žádost o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (DPS) může podat každý občan města Mikulova, který odpovídá požadavkům cílové skupiny seniorů našeho zařízení. Zájemce žádost o umístění směřuje na adresu:

  Městský úřad Mikulov, Odbor sociálních věcí, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.

 • Odlehčovací služby

  Jsme nízkokapacitní pobytová služba, která je poskytovaná osobám se sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kterým jinak zajišťuje péči blízká či jiná pečující osoba v jejich přirozeném prostředí. Umožňujeme pečujícím osobám čas na oddych, rekonvalescenci nebo vyřizování osobních záležitostí zajištěním péče o jejich blízkou osobu. Odlehčovací služba nabízí časově omezenou péči seniorům a osobám se zdravotním postižením odpovídajícím mírou závislosti na péči jiné fyzické osoby ve stupni III. a IV. Celková kapacita odlehčovací služby G-centra Mikulov jsou 4 lůžka na dvou pokojích. 

  Odlehčovací služba je poskytována v budově organizace. Jsme registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 1932403. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. 

  Odlehčovací služba nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemce v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. 

  Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

  Poslání

  1. Odlehčit na přechodnou dobu pečující osobě z důvodů nemoci, služební cesty, hospitalizace, či jiných závažných rodinných důvodů pečující osoby, která jinak plnou měrou zajišťuje péči jiné osobě v domácím prostředí, a momentálně není schopna jinou formou zajistit náročnou péči o svého blízkého.
  2. Poskytnutí časové omezené pobytové sociální služby pro seniory a dospělé, jež mají sníženou schopnost soběstačnosti při péči o vlastní osobu.
  3. Udržení nezávislosti a soběstačnosti potencionálních uživatelů, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili obvyklým a běžným způsobem života bez prohloubení závislosti na poskytované službě.

  Ke stažení

  Cíle

  • Poskytování odborné péče k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů a sociálního kontaktu s vrstevníky.
  • Poskytování odborné péče kvalifikovaným personálem, která odpovídá individuálním potřebám uživatelů služby.

  Cílová skupina

  (okruh uživatelů, kterým je služba určena a kterým určena není)

  Odlehčovací služba je určena pro:

  Dospělé, seniory nebo zdravotně postižené:

  • kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, jiného zdravotního postižení, sluchového, zdravotního a zrakového postižení a potřebují pro kvalitní život podporu nebo plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny rodinou, ambulantními službami nebo terénní pečovatelskou službou.
  • kteří jsou převážně nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby ve všech oblastech základních životních potřeb

  Odlehčovací služba není určena pro:

  Dospělé, seniory nebo zdravotně postižené:

  • osoby, které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo pokročilým stádiem stařecké demence
  • osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
  • osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících sociálních a hygienických návyků
  • osoby, které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb

   

  centrum foto03

   

  Přijetí žadatelů

  1. Občané s trvalým pobytem v Mikulově:

  • uživatelé terénní pečovatelské služby
  • obyvatelé nájemních bytů v domě s pečovatelskou službou

  2. Ostatní občané

  Zásady poskytované sociální služby

  • Dodržování práv klientů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby
  • Přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům
  • Schopnost personálu pružně reagovat na změny a nové poznatky
  • Otevřenost poskytovaní služby vůči klientovi - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb, apod.
  • Týmová práce
  • Poskytnutí odborné podpory k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností klientů
  • Uživateli je poskytnuto bezpečné místo pobytu po dobu, po kterou tento pobyt potřebuje
  • Uživatel má příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů
  • Uživateli je nabídnuto, v případě potřeby, odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně zdravotnických)
  • Uživatel je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti
  • Uživatel je podporován ve využívání veřejných služeb
  • Uživatel je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů

  Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Odlehčovací služby, G-centrum Mikulov, p. o.

  Celý areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami, ozeleněním a prostorem pro vlastní zahrádkářskou činnost klientů, kde je možno se procházet, posedět a popovídat s rodinnými příslušníky či přáteli. Přístup do zahrady je bezbariérový, dostupný přímo z budovy s použitím šikmé schodišťové plošiny.

  V dosahu se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.

  Kapacita služby jsou 4 lůžka a na dvou pokojích.

  Žádost adresovat organizaci na stanoveném formuláři, dostupném na našich webových stránkách, anebo přímo v budově G-centra.

  Je poskytována na dobu max. šest měsíců (nepřetržitě). Poplatek za lůžko a stravu (dle sjednané doby) je hrazen předem!!!

  Základní údaje

  Identifikační číslo 72048841
  Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
  Registrační číslo služby - identifikátor 1932403
  Forma poskytování pobytová
  Cílová skupina senioři
  Věkové skupiny dospělí/27 - 64 let

  mladší senioři/65 - 80 let

  starší senioři/nad 80 let


  Vybavenost

  • 2 pokoje pro 4 klienty
  • Vybavení pokojů: pečovatelské lůžko s hrazdou a hrazdičkou, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň s nástavcem, nástěnná polička, židle, stůl, lampička na čtení, zástěny a věšáková stěna se zrcadlem. K dispozici: televizor a lednička. Možnost dovybavení pokoje soukromým mobiliářem (komoda, křeslo, vlastní elektrospotřebič) dle prostorové možnosti pokoje a vzájemné domluvy s vedením organizace.
  • Dle vlastního uvážení může klient využít společenskou místnost se sedací soupravou, stoly a židlemi. Hygienická zařízení - WC, sprcha a umyvadlo (odděleně pro muže a ženy), jsou umístěna přes chodbu (naproti pokoje).  
  • K dispozici je dále knihovna a společenské hry, které jsou umístěny v jídelně domova pro seniory
  • Celodenní strava je pro uživatele služeb v odlehčovací službě zajišťována smluvně, dodavatelem je společnost ALLMARK s. r. o.
  • Zdravotní péče v odlehčovací službě je v případě potřeby zajišťována smluvně MUDr. Zdeňkem Pluháčkem ml..

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura