• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Odlehčovací služby

Jsme nízkokapacitní pobytová služba, která je poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, kterým jinak zajišťuje péči blízká či jiná pečující osoba v jejich přirozeném prostředí. Umožňujeme pečujícím osobám čas na oddych, rekonvalescenci nebo vyřizování osobních záležitostí zajištěním časově omezené péče o jejich blízkou osobu. Celková kapacita odlehčovací služby organizace jsou 4 lůžka. 

Odlehčovací služba je poskytována v budově organizace. Jsme registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 1932403. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. 

Odlehčovací služba nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemce v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. 

Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

Poslání

 1. Odlehčit na přechodnou dobu pečující osobě z důvodů nemoci, služební cesty, hospitalizace, či jiných závažných rodinných důvodů pečující osoby, která jinak plnou měrou zajišťuje péči jiné osobě v domácím prostředí, a momentálně není schopna jinou formou zajistit náročnou péči o svého blízkého.
 2. Poskytnutí časové omezené pobytové sociální služby pro seniory a dospělé, jež mají sníženou schopnost soběstačnosti při péči o vlastní osobu.
 3. Udržení nezávislosti a soběstačnosti potencionálních uživatelů, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili obvyklým a běžným způsobem života bez prohloubení závislosti na poskytované službě.

Ke stažení

Cíle

 • Poskytování odborné péče k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů a sociálního kontaktu s vrstevníky.
 • Poskytování odborné péče kvalifikovaným personálem, která odpovídá individuálním potřebám uživatelů služby.

Cílová skupina

(okruh uživatelů, kterým je služba určena a kterým určena není)

Odlehčovací služba je určena pro:

Dospělé, seniory nebo zdravotně znevýhodněné:

 • kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, jiného zdravotního znevýhodnění, sluchového, zdravotního a zrakového znevýhodnění a potřebují pro kvalitní život podporu nebo plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny rodinou, ambulantními službami nebo terénní pečovatelskou službou.
 • kteří jsou převážně nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby ve všech oblastech základních životních potřeb

Odlehčovací služba není určena pro okruh osob:

Dospělé, seniory nebo zdravotně znevýhodněné:

 • které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • trpící Alzheimerovou chorobou nebo pokročilým stádiem stařecké demence
 • které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
 • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících sociálních a hygienických návyků
 • které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb

 

centrum foto03

 

Přijetí žadatelů

1. Občané s trvalým pobytem v Mikulově:

 • uživatelé terénní pečovatelské služby
 • obyvatelé nájemních bytů v domě s pečovatelskou službou

2. Ostatní občané

Zásady poskytované sociální služby

 • Dodržování práv klientů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby
 • Přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům
 • Schopnost personálu pružně reagovat na změny a nové poznatky
 • Otevřenost poskytovaní služby vůči klientovi - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb, apod.
 • Týmová práce
 • Poskytnutí odborné podpory k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností klientů
 • Klientům je poskytnuto bezpečné místo pobytu po dobu, po kterou tento pobyt potřebuje
 • Klient má příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů
 • Klientúm je nabídnuto, v případě potřeby, odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně zdravotnických)
 • Klient je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti
 • Klient je podporován ve využívání veřejných služeb
 • Klient je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů

Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Odlehčovací služby, G-centrum Mikulov, příspěvková organizace:

Celý areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami, ozeleněním a prostorem pro vlastní zahrádkářskou činnost klientů, kde je možno se procházet, posedět a popovídat s rodinnými příslušníky či přáteli. Přístup do zahrady je bezbariérový, dostupný přímo z budovy s použitím šikmé schodišťové plošiny.

V dosahu se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.

Kapacita služby jsou 4 lůžka a na dvou pokojích.

Žádost adresovat organizaci na stanoveném formuláři, dostupném na našich webových stránkách, anebo přímo v budově G-centra.

Je poskytována na dobu max. šest měsíců (nepřetržitě). Poplatek za lůžko a stravu (dle sjednané doby) je hrazen předem!!!

Základní údaje

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 1932403
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina senioři
Věkové skupiny

mladí dospělí/19 - 26 let

dospělí/27 - 64 let

mladší senioři/65 - 80 let

starší senioři/nad 80 let


Vybavenost

 • 2 pokoje pro 4 klienty
 • Vybavení pokojů: pečovatelské lůžko s hrazdou a hrazdičkou, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň s nástavcem, nástěnná polička, židle, stůl, lampička na čtení, zástěny a věšáková stěna se zrcadlem. K dispozici: televizor a lednička. Možnost dovybavení pokoje soukromým mobiliářem (komoda, křeslo, vlastní elektrospotřebič) dle prostorové velikosti pokoje a vzájemné domluvy s vedením organizace.
 • Dle vlastního uvážení může klient využít společenskou místnost, stoly a židlemi. Hygienická zařízení - WC, sprcha a umyvadlo jsou součástí pokojů.  
 • K dispozici je knihovna a společenské hry, které jsou umístěny v jídelně domova pro seniory
 • Celodenní strava je pro klienty v odlehčovací službě zajišťována smluvně, dodavatelem je společnost ALLMARK s. r. o.
 • Zdravotní péče v odlehčovací službě je v případě nutné potřeby zajišťována MUDr. Zdeňkem Pluháčkem ml. (smluvní praktický lékař v domově pro seniory).

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura