• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Domov pro seniory

Jsme nízkokapacitní pobytové zařízení se 43 lůžky určené pro seniory s vysokou mírou podpory odpovídající stupni závislosti na pomoci druhé osoby III. a IV. stupně, které nemohou zůstat v domácím prostředí za podpory pečující osoby ani za podpory dostupných terénních a ambulantních služeb. Nabízíme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. 

Námi nabízená sociálních služba je registrovaná u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 8217341. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. 

Domov pro seniory nabízí podporu a zjišťuje potřeby zájemců v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje.

Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

Poslání

 1. Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

 2. Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů.

 3. Spolu s uživateli vytváříme důstojné a klidné prostředí, ve kterém budou žít obvyklým a běžným způsobem života, tak jak na něj byli zvyklí a jak jim to jejich zdravotní a fyzický stav a vlastní schopnosti dovolí, a které bude co nejvíce nahrazovat domácí prostředí uživatele.

Ke stažení

Cíle

Dlouhodobé cíle:

 • poskytování odborné podpory a pomoci pro udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů a sociálního kontaktu s vrstevníky

 • poskytování podpory a péče, která je odpovídající individuálním potřebám uživatelů, stabilním týmem kvalifikovaných pracovníků.

 • zvyšování kvality sociálních služeb, zlepšování pracovních postupů, metodik apod.

Krátkodobé cíle:

 • zvyšování úrovně individuálního plánování a s tím souvisejícího individuálního přístupu k uživatelům

 • přizpůsobení prostředí a práce uživatelům s demencí

 • rozšiřování nabídky volnočasových aktivit

 • vyřízení průkazů ZTP pro uživatele

Cílová skupina

(okruh uživatelů, kterým je služba určena a kterým určena není)

Domov pro seniory je určen pro:

Seniory:

Cílovou skupinu tvoří senioři (dospělí) od 55 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Domov pro seniory není určen pro:

Seniory:

 • kteří potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • trpící Alzheimerovou chorobou nebo pokročilým stádiem stařecké demence,
 • kteří mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost,
 • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících sociálních a hygienických návyků,
 • kteří z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb

 

centrum foto01

 

Zásady poskytované sociální služby

 • Dodržování práv uživatelů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby
 • Přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům
 • Schopnost personálu pružně reagovat na změny a nové poznatky
 • Otevřenost poskytované služby vůči uživateli - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb, apod.
 • Týmová práce
 • Poskytnutí odborné podpory k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů
 • Uživateli je poskytnuto bezpečné místo pobytu po celou dobu
 • Uživatelé mají příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů
 • Uživateli je nabídnuto, v případě potřeby, odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně sociálních a zdravotnických)
 • Uživatel je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti
 • Uživatel je podporován ve využívání veřejných služeb
 • Uživatel je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů

  

Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Domova pro seniory, G-centrum Mikulov, p. o.

Celý areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami, ozeleněním a prostorem pro vlastní zahrádkářskou činnost klientů, kde je možno odpočívat, trávit volný čas, procházet se, posedět a popovídat s rodinnými příslušníky či přáteli. Přístup do zahrady je bezbariérový, dostupný přímo z budovy s použitím šikmé schodišťové plošiny.

V dosahu se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.

Domov pro seniory má kapacitu 46 lůžek (účinnost od 1. 1. 2024).

Posláním je umožnit občanům prožít v příjemném prostředí důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří s důrazem na individuální potřeby a zachování přirozených sociálních vazeb. Domov je určen pro občany se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, tedy především pro osoby, které pobírají z těchto důvodů příspěvek na péči.

Celodenní péče je poskytována odborným personálem organizace - všeobecnými sestrami a pracovnicemi v sociálních službách - přímé obslužné péče v nepřetržitém provozu.

Základní údaje

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 8217341
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina senioři
Věková skupina

dospělí/od 55 let

mladší senioři/65 - 80 let

starší senioři/nad 80 let


Vybavenost

 • 6 jednolůžkových pokojů
 • 20 dvojlůžkových pokojů

Na každém pokoji/podle počtu ubytovaných: pečovatelské lůžko s hrazdičkou, noční stolek, židle, stůl, police nad lůžko, věšáková stěna se zrcadlem, botník, vestavěná šatní skříň. Možnost dovybavení pokoje soukromým mobiliářem (komoda, křeslo, vlastní elektrospotřebič) dle prostorové možnosti pokoje a vzájemné domluvy s vedením organizace. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny TV přijímačem a lednicí.

K dispozici je dále televizor, umístěný v jídelně domova, knihovna a společenské hry.

Celodenní strava je pro uživatele služeb v domově pro seniory zajišťována smluvně, dodavatelem je společnost ALLMARK s. r. o.

Zdravotní péče v domově pro seniory je zajišťována smluvně MUDr. Zdeňkem Pluháčkem ml. a je poskytována podle potřeby v ordinaci organizace.

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura