• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Dokumenty ke stažení

Rady k žádosti a získání příspěvku na péči

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči dávka, která je poskytována osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Příjemce sám rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek na péči předá a v jaké výši.

U osoby starší 18 let existují následující stupně závislostí:

 • 880,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4.400,- Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8.800,- Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13.200,- Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Kdo může být poskytovatelem pomoci?

 • Poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb - tj. pečovatelské služby, odlehčovací služby, asistenční služby, domovy pro seniory…. více zařízení a informací naleznete v odkazu: http://iregistr.mpsv.cz
 • Pečující osoba blízká (manžel/ka, rodiče, dítě, resp. další příbuzní, partner/ka)
 • Asistent sociální péče dle § 83, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Lůžkový hospic
 • Je možné využívat a kombinovat pomoc od více poskytovatelů

Co je za příspěvek na péči v sociální službě poskytnuto?

 • Za příspěvek na péči je uživateli poskytnuta pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti.
 • Soběstační uživatelé, bez přiznaného příspěvku na péči si služby, hradí v plné výši ze svého příjmu.

Jak o příspěvek požádat?

 • Je třeba vyplnit Žádost o příspěvek na péči a přílohu Oznámení o poskytovateli pomoci a podat je na příslušné pobočce Úřadu práce (ÚP), kde lze také formuláře získat (osobně, poštou nebo v podatelně ÚP) .
 • Žadatel musí v Oznámení o poskytovateli pomoci uvést jména fyzických osob, které o něj péči již zajišťují. Využívá-li sociální službu, uvede zde také jejího poskytovatele
 • Pokud začne využívat sociální službu v průběhu řízení o rozhodnutí příspěvku na péči, informuje pracovnici sociálního odboru místně příslušného úřadu (jako o každé další změně) do osmi dnů od vzniku této skutečnosti.
 • Dále musí žadatel v žádosti uvést způsob, jakým mu má být příspěvek na péči doručován (např. bezhotovostním převodem na osobní bankovní účet či složenkou)
 • Poté proběhne sociální šetření (provede pracovnice Úřadu práce) přímo v místě bydliště žadatele, výsledkem šetření je vyhotovení seznamu úkonů, které je/není schopna daná osoba zvládnout. O tomto šetření je vyhotoven písemný záznam, který je pracovník povinen na vyžádání předložit.
 • Dále proběhne posouzení zdravotního stavu žadatele (provede posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení), obvykle na základě dokumentace, kterou si sám vyžádá od praktického lékaře (uvedeného v žádosti) . Je-li daná osoba předvolána před komisi pro posouzení zdravotního stavu, ale nemůže se dostavit, je nutné se omluvit a vysvětlit, že např. z důvodu zdravotního stavu to není možné.
 • V písemném Rozhodnutí jsou uvedeny úkony, které osoba není schopna zvládat, a stanoven stupeň závislosti, kterému odpovídá přidělená výše příspěvku.
 • V případě přiznání nároku je příspěvek na péči vyplacen zpětně, počínaje dnem podání žádosti.
 • Je-li příspěvek na péči přiznán v neadekvátní výši, je možné se proti rozhodnutí odvolat - lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí.
 • Je-li příspěvek na péči přiznán, ale stav žadatele již vyžaduje větší rozsah péče než v době, kdy proběhlo šetření, pak je možné podat Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.
 • Nárok na příspěvek není předmětem dědictví.

Jaké jsou posuzované úkony v oblasti každodenního života?

 • Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.
 
 
 
Dokument Velikost
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Žádost o příspěvek na péči  

192.9KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči  

289.1KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Oznámení o poskytovateli pomoci  

290.3KB Stáhnout
COM_FIREDRIVE_IMAGE_DETAILS

Souhlas s předáním rodného čísla České poště  

135KB Stáhnout

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura