• G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

  „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“

Pečovatelská služba - terénní a ambulantní forma poskytování

Pečovatelská služba G-centra Mikulov je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Mikulov a na území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov (v jednotlivých obcích). 

Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. Nabízíme sociální službu všem cílovým skupinám uvedeným v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i smyslového) a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

Jsme odborná služba, která zaměřuje svou činnost především na přímou práci s klienty služby. Nabízenými a prováděnými úkony nenahrazuje činnost jiných veřejně dostupných komerčních služeb, které nečerpají veřejnou podporu (např. rozvoz jídla, úklid, pedikúra, kadeřnice, apod.). Pečovatelská služba je poskytována každý den v rozsahu provozní doby: 06,00 - 22,00 hod., včetně víkendů a svátků (terénní forma). Pečovatelskou službu poskytujeme klientům v jejich domácnostech (v terénu) a klientům v bytech zvláštního určení včetně domů s pečovatelskou službou. Dále také poskytujeme ambulantní formu a to v pracovní dny: 07,00 - 16,00 hod. v domech s pečovatelskou službou. 

Jsme registrovaná sociální služba u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod registračním číslem - identifikátorem: 7884832. Zřizovatelem organizace je Město Mikulov, jsme příspěvková organizace se sídlem Mikulov 692 01, ul. Republikánské obrany 945/13 a při své činnosti se řídíme obecně platnými zákonnými normami a předpisy, zejména pak zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dále Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem - Městem Mikulov. Pečovatelská služba nabízí podporu a zjišťuje potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. 

Organizace je zapsaná v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637. 

Poslání

 1. Umožnit lidem zvládat běžné životní potřeby, které již nejsou schopni zabezpečit vlastními silami.
 2. Pomáhat jim žít co nejdéle a důstojně ve svém přirozeném domácím prostředí. Chceme zachovat těmto lidem způsob života, na který jsou zvyklí, hájit jejich práva a pomoci jim zapojit se do běžného života.
 3. Pečovatelská služba rovněž poskytuje pomoc a podporuje rodinné příslušníky při starostlivosti o své blízké.

Ke stažení

 

centrum foto02

 

Cíle pečovatelské služby

 • individuální přístup ke klientovi
 • napomáhat klientům v udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít ve své vlastní domácnosti
 • pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, apod.).

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • úcta k člověku je projevována citlivým, chápavým, tolerantním a individuálním přístupem
 • podpora soběstačnosti člověka a respekt k jeho vlastnímu rozhodnutí

Co naše služba nabízí

 • pomoc při osobní hygieně - koupel ve sprše, vaně nebo na lůžku, ranní hygieny (v domácnosti klienta), koupel ve střediscích osobní hygieny (ve obou domech s pečovatelskou službou)
 • dovoz, donáška oběda - úkon je spojen s podáním oběda na talíř (ohřev, krájení, mixování)
 • běžný a velký úklid - utření prachu, podlahy, vysátí, mytí nábytku, obkladů, oken, apod.
 • prádlo - praní a žehlení v prádelně pečovatelské služby (prádlo/osoba se pere v pračce samostatně)
 • nákupy a pochůzky - obchod, lékárna, lékař, apod.
 • doprovod/tam a zpět - k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb
 • dohled nad osobou - dohlédnutí zda je klient v pořádku během dne, dohled nad dodržováním léčebného režimu, dohled na sjednaný časový úsek, když si pečující rodinný příslušník potřebuje vyřídit své náležitosti
 • služby dodatkové - trávení volného času (procházka, stolní hry, předčítání), vyřízení a pomoc s administrativou

Kde a kdy je naše služba poskytována

Terénní forma poskytování pečovatelské služby:

 • v domácnostech na území města Mikulov a v obcích ORP Mikulov
 • ve dvou domech s pečovatelskou službou:
  • DPS/G-centrum, Republikánské obrany 945/13
  • DPS/Pod Strání 57/7

Ambulantní forma poskytování pečovatelské služby:

 • ve střediscích osobní hygieny (SOH) v obou domech s pečovatelskou službou, zde mohou klienti docházet na koupel nebo jsou prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby ke koupeli dovezeni a odvezeni zpět domů

Základní sociální poradenství je poskytováno:

 • bezplatně během pracovní doby pečovatelské služby, a to prostřednictvím sociálního pracovníka, poskytuje osobám informace přispívající k řešení jejich nepříznivé životní situace (kde a jak podat žádosti o pečovatelské služby, o příspěvek na péči, předání kontaktu na jiné sociální zařízení, apod.)

Pracovní/provozní doba pečovatelské služby (platná od 1. 7. 2020):

 • terénní forma - pondělí - pátek/06:00 hod - 22:00 hod., sobota - neděle + svátky/06:00 - 22:00 hod.
 • ambulantní forma - pondělí - pátek /07:00 hod - 16:00 hod.
 • sociální poradenství - pondělí - pátek/07:00 hod - 15:00 hod.

Kdo služby zajišťuje

Pečovatelské úkony poskytují odborně způsobilí zaměstnanci v počtu: 7 pracovníků v sociálních službách - pečovatelské činnosti a 1 sociální pracovník + vedoucí sociálního a zdravotního úseku

Pracovníci svoji kvalifikaci zvyšují pravidelným vzděláváním a získané nové poznatky a zkušenosti využívají při práci s klienty, úzce spolupracují s rodinnými příslušníky a ostatními poskytovateli.

Organizace promyšleně využívá počet pracovníků tak, že prioritou je vždy poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným účastníkům sociální služby.

Ceník a úhrada za poskytované sociální služby

Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mikulov a je platný od 1. 5. 2019.

Uživatel hradí za skutečně odebrané soc. služby začátkem následujícího měsíce, obdrží doklad o zaplacení, na kterém jsou sjednané a provedené soc. služby rozepsány.

Jak a kde žádat o pečovatelskou službu

 • oslovit kteréhokoliv pracovníka pečovatelské služby, který informaci předá vedoucí pečovatelské služby
 • oslovit telefonicky (kontakt níže) nebo návštěvou v kanceláři (DPS Pod Strání 7) vedoucí sociálního a zdravotního úseku a ta s žadatelem projedná veškeré náležitosti na místě nebo žadatele navštíví v jeho domácnosti

Kontakty

Základní údaje

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 7884832
Forma poskytování terénní a ambulantní
Cílová skupina osoby s chronickým onemocněním a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři
Věková skupina: 0 - 99+ (bez omezení věku)

Další informace - domy s pečovatelskou službou

DPS Republikánské obrany 945/13

Byty se nachází v budově G-centra, ve 2. nadzemním podlaží. Nyní jsou zde k dispozici 4 bytové jednotky, z toho jsou: 2 byty dvoupokojové a 2 byty jednopokojové. V domě je výtah s bezbariérovým přístupem. Byty jsou nové, zařízení bylo zrekonstruováno a v rámci výstavby budovy G-centra v roce 2009 a uvedeno do provozu v roce 2010.

Vybavení bytů

Každý byt je standardně vybaven: kuchyňskou linkou s dvou-plotýnkovým vařičem, prostor pro pračku/kohout + vývod na odpad, vestavěnými skříněmi a hygienickým zařízením /toaleta, sprcha, umyvadlo. K bytu náleží samostatný el. zásobník na ohřev vody.

Nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

DPS Pod Strání 57/7

Dům se nachází na sídlišti, pod mateřskou školou. Jedná se o budovu postavenou v roce 2000 s bezbariérovým přístupem, vybavenou výtahem. Je zde celkem 5 nadzemních podlaží a celkem 29 bytových jednotek:

 • v 1. nadzemním podlaží se nachází 3 bytové jednotky (z toho 1 b. j. pro manželský pár), společenská místnost s kuchyňkou a hygienickým zařízením, prádelna, mandlovna, místnost pro uskladnění jídlonosičů
 • ve 2. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek, denní místnost pečovatelek a vedoucí pečovatelky
 • ve 3. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek a středisko osobní hygieny (SOH)
 • ve 4. nadzemním podlaží - 6 bytových jednotek (z toho 2 b. j. pro manželský pár) a místnost určená jako sklad
 • v 5. nadzemním podlaží jsou 4 bytové jednotky, které mají společný balkon

Vybavení bytů

Každá bytová jednotka je dispozičně řešena: obytná místnost s vestavěnou kuchyňskou linkou, předsíňkou a místnost s hygienickým zařízením (toaleta, sprchový kout a umyvadlo). Byty mají vlastní balkon. Pro manželské páry jsou byty dvoupokojové. Každý nájemník si přidělený byt vybavuje vlastním nábytkem.

V domě pečovatelské služby je prádelna, vč. mandlu, které personál využívá pro potřebnou manipulaci s prádlem klientů pečovatelské služby. Nájemní smlouvy jsou uzavírány se společností Tedos Mikulov, s. r. o. (spravuje bytový fond města Mikulov). Nájemní smlouva je "nepřevoditelná". Dále se zde nachází zázemí pro pracovníky pečovatelské služby.

Do domu s pečovatelskou službou (dále DPS) mohou být přijati občané na základě podané žádosti a následném souhlasu Rady města Mikulov (dále RM) o přidělení bytu.


Žádost o bydlení v Domě s pečovatelskou službou (DPS) může podat každý občan města Mikulova, který odpovídá požadavkům cílové skupiny seniorů našeho zařízení. Zájemce žádost o umístění směřuje na adresu:

Městský úřad Mikulov, Odbor sociálních věcí, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov.

G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace

Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Telefon: +420 519 440 983
Fax: +420 519 440 980
gcentrum@gcentrummikulov.cz

IČ: 72048841

Číslo bankovního účtu: 43-5885520267/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

Organizace zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1637

Datová schránka: apbisaf

Zřizovatel organizace

Město Mikulov
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Organizační struktura