Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Odlehčovací služby

    

     Veřejný závazek Odlehčovací služby, G-centrum Mikulov, příspěvková organizace v Mikulově, je zformulován jako základní dokument, sloužící především pro orientaci stávajících a potencionálních budoucích uživatelů služeb tohoto zařízení, jejich rodin i dalších zájmových skupin - místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti, apod.

     Jedná se o materiál, ze kterého se odvíjí všechny další vnitřní normy služby a kterému hlavně budou obsahově odpovídat poskytované služby.

 

     Poslání

1. Odlehčit na přechodnou dobu pečující osobě z důvodů nemoci, služební cesty, hospitalizace, či jiných závažných rodinných důvodů pečující osoby, která jinak plnou měrou zajišťuje péči jiné osobě v domácím prostředí, a momentálně není schopna jinou formou zajistit náročnou péči o svého blízkého.

2. Poskytnutí časové omezené pobytové sociální služby pro seniory a dospělé, jež mají sníženou schopnost soběstačnosti při péči o vlastní osobu.

3. Udržení nezávislosti a soběstačnosti potencionálních uživatelů, aby nezůstali izolováni (nebyli odloučeni od okolí) a žili obvyklým a běžným způsobem života bez prohloubení závislosti na poskytované službě.

 

     Cíle

  • Poskytování odborné péče k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů a sociálního kontaktu s vrstevníky.
  • Poskytování odborné péče kvalifikovaným personálem, která odpovídá individuálním potřebám uživatelů služby.

 

     Cílová skupina

 (okruh uživatelů, kterým je služba určena a kterým určena není)

 

Odlehčovací služba je určena pro:

Dospělé, seniory nebo zdravotně postižené:

- kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, jiného zdravotního postižení, sluchového, zdravotního a zrakového postižení a potřebují pro kvalitní život podporu nebo plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny rodinou, ambulantními službami nebo terénní pečovatelskou službou.

- kteří jsou převážně nebo úplně závislí na pomoci jiné osoby ve všech oblastech základních životních potřeb

 

Odlehčovací služba není určena pro:

Dospělé, seniory nebo zdravotně postižené:

- osoby, které potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení

- osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo pokročilým stádiem stařecké demence

- osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost

- osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících sociálních a hygienických návyků

-  osoby, které z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb

 

Přijetí žadatelů:

1. Občané s trvalým pobytem v Mikulově:

- uživatelé terénní pečovatelské služby

- obyvatelé nájemních bytů v domě s pečovatelskou službou

2. Ostatní občané

 

     Zásady poskytované sociální služby

Dodržování práv klientů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby

Přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům

Schopnost personálu pružně reagovat na změny a nové poznatky

Otevřenost poskytovaní služby vůči klientovi - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb, apod.

           Týmová práce

Poskytnutí odborné podpory k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností klientů

Uživateli je poskytnuto bezpečné místo pobytu po dobu, po kterou tento pobyt potřebuje

Uživatel má příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů

Uživateli je nabídnuto, v případě potřeby, odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně zdravotnických)

Uživatel je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti

Uživatel je podporován ve využívání veřejných služeb

Uživatel je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů

 

     Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Odlehčovací služby, G-centrum Mikulov, p. o.

     Celý areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami, ozeleněním a prostorem pro vlastní zahrádkářskou činnost klientů, kde je možno se procházet, posedět a popovídat s rodinnými příslušníky či přáteli. Přístup do zahrady je bezbariérový, dostupný přímo z budovy s použitím šikmé schodišťové plošiny.

     V dosahu se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.

     Kapacita služby jsou 3 lůžka a na jednom pokoji.

     Žádost adresovat organizaci na stanoveném formuláři, dostupném na našich webových stránkách, anebo přímo v budově G-centra.

     Od 1. 1. 2013 je poskytována na dobu max. tři měsíce (nepřetržitě). Poplatek za lůžko a stravu (dle sjednané doby) je hrazen předem!!!

 

Základní údaje:

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 1932403
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina senioři
Věkové skupiny dospělí/27 - 64 let

mladší senioři/65 - 80 let

starší senioři/nad 80 let

 

Vybavenost:

  • 1 pokoj pro 3 klienty

     Vybavení pokoje: pečovatelské lůžko s hrazdou a hrazdičkou, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň s nástavcem, nástěnná polička, židle, stůl, lampička na čtení, zástěny a věšáková stěna se zrcadlem. K dispozici: plazmový televizor a lednička. Možnost dovybavení pokoje soukromým mobiliářem (komoda, křeslo, vlastní elektrospotřebič) dle prostorové možnosti pokoje a vzájemné domluvy s vedením organizace.

     Dle vlastního uvážení může klient využít společenskou místnost se sedací soupravou, stoly a židlemi. Hygienická zařízení - WC, sprcha a umyvadlo (odděleně pro muže a ženy), jsou umístěna přes chodbu (naproti pokoje).  

     K dispozici je také plazmový televizor, knihovna a společenské hry, které jsou umístěny v jídelně domova pro seniory

     Celodenní strava je pro uživatele služeb v odlehčovací službě zajišťována smluvně, dodavatelem je společnost ALLMARK s. r. o.

     Zdravotní péče v odlehčovací službě je v případě potřeby zajišťována smluvně MUDr. Blankou Studýnkovou.