Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Pečovatelská služba - terénní a ambulantní

Veřejný závazek pečovatelské služby, G-centrum Mikulov, příspěvková organizace v Mikulově, je zformulován jako základní dokument, sloužící především pro orientaci stávajících a potencionálních budoucích uživatelů služeb tohoto zařízení, jejich rodin i dalších zájmových skupin - místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti, apod.

Jedná se o materiál, ze kterého se odvíjí všechny další vnitřní normy služby a kterému hlavně budou obsahově odpovídat poskytované služby.

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, zůstat nadále rovnocennými členy společnosti a využívat jejich přirozených zdrojů, žít nezávisle v kontaktu s ostatními lidmi v přirozeném prostředí.

Pečovatelská služba zajišťuje kvalitní služby na odborné úrovni a důstojně pro občany, jejichž situace nevyžaduje komplexní (celodenní) péči. Tito občané mohou vést relativně samostatný život, ale nejsou schopni si sami v plném rozsahu obstarat péči o svoji osobu, nutné práce v domácnosti a další životní potřeby a potřebují tedy pomoc druhé osoby.

Pečovatelská služba rovněž poskytuje pomoc a podporuje rodinné příslušníky při starostlivosti o své blízké.

 

Cíle

Pomáhat zachovávat přirozené sociální vazby, životní návyky, rozvíjet jejich důstojný život a umožnit tak uživatelům žít plnohodnotným způsobem života.

Poskytovat služby uživatelům kvalitně na odborné úrovni tak, aby vždy byly chráněny jejich práva a lidská důstojnost.

Poskytovat podporu a péči uživatelům podle jejich individuálních potřeb a přání.

 

Rozsah

Poskytované služby jsou dostupné občanům města Mikulov, kteří o ně požádají a splňují stanovené podmínky.

Při poskytování služeb je kladen důraz na získávání a využívání nových poznatků a zkušeností.

Věnujeme pozornost individuálním potřebám uživatelů, úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky a ostatními poskytovateli.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou občané, kteří dosáhli důchodového věku, popřípadě pobírají invalidní důchod a jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní (celodenní) péči, mohou vést relativně samostatný život, ale potřebují pomoc při běžném obstarávání svých potřeb.

Jedná se tedy o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, jiného zdravotního postižení (tělesné postižení, sluchové postižení, zdravotní postižení, zrakové postižení) a senioři.

 

Další informace

Kvalitní služba je ta, kterou bez obav nabídnete své rodině či sám sobě. Posláním pečovatelské služby je zajistit důstojně a na odborné úrovni sociální služby člověku, který se dostane do nepříznivé životní nebo sociální situace.

Poskytované sociální služby jsou určeny občanům, kteří dosáhli důchodového věku, popřípadě pobírají invalidní důchod a jejich zdravotní stav nevyžaduje komplexní (celodenní) péči, mohou vést relativně samostatný život, ale potřebují pomoc při běžném obstarávání svých potřeb. Jedná se tedy o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Jsme tu také proto, abychom podpořili rodinné příslušníky a pomohli jim při starostlivosti o své blízké. Pečovatelská služba prostřednictvím svých služeb umožňuje uživatelům žít maximální měrou plnohodnotným způsobem života a zachovávat si přirozené sociální vazby a životní návyky. Poskytované služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život uživatelů.

Pečovatelská služba poskytuje služby uživatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost s ohledem na jejich individuální potřeby.

Základní údaje:

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 7884832
Forma poskytování terénní
Cílová skupina senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním, tělesným, sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením
Věková skupina: dospělí/27 - 64 let
mladší senioři/65 - 80 let
starší senioři/nad 80 let

 

DPS Republikánské obrany 945/13

Byty se nachází v budově G-centra, ve 2. nadzemním podlaží. Je zde 12 bytových jednotek, z toho jsou: 3 byty dvoupokojové a 9 bytů jednopokojových. V domě je výtah s bezbariérovým přístupem. Byty jsou zcela nové, zařízení bylo zrekonstruováno a v rámci výstavby budovy G-centra v roce 2009 a uvedeno do provozu v roce 2010.

Vybavenost domu:

Ve 2. nadzemním podlaží je 6 bytových jednotek, z toho jsou: byty dvoupokojové s hygienickým zařízením/toaleta, sprcha, umyvadlo a 4 byty jednopokojové s hygienickým zařízením /toaleta, sprcha, umyvadlo

Každý byt standardně vybaven: kuchyňskou linkou s dvouplotýnkovým vařičem, prostor pro pračku/kohout + vývod na odpad a vestavěné skříně. K bytu náleží samostatný el. zásobník na ohřev vody.
Každý nájemník si svůj byt vybavuje vlastním nábytkem.

Do domu s pečovatelskou službou (dále DPS) mohou být přijati občané na základě souhlasu Rady města Mikulova (dále RM), který je jeho zřizovatelem. Žadatel si podá žádost o přijetí do DPS na adrese:

Městský úřad
Odbor sociálních věcí
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
 

Žádost sepsat na předepsaném formuláři - je k dispozici u vedoucí OSV na Městském úřadě v Mikulově, u ředitele organizace nebo pracovníků pečovatelské služby.

Je-li v DPS volná kapacita, předloží vedoucí odboru seznam neuspokojených zájemců o toto zařízení sociální komisi, která doporučí RM konkrétního žadatele k umístění.  Po schválení RM vedoucí odboru soc. věcí písemně informuje vybraného žadatele a ředitele organizace G-centrum, p. o., která s vybraným občanem sepíše nájemní smlouvu. Při přijímacím jednání a předání volného bytu je vždy maximálně zohledněna lidská důstojnost případného žadatele, jeho práva, možnost využívání služeb a všechny obecně platné společenské konvence.

 

DPS Pod Strání 57/7

Dům se nachází na sídlišti, pod mateřskou školou. Je zde celkem 5 nadzemních podlaží. Jedná se o budovu postavenou v roce 2000 s bezbariérovým přístupem, vybavenou výtahem.

Vybavenost domu v DPS Pod Strání:

 • v 1. nadzemním podlaží se nachází 3 bytové jednotky (z toho 1 b. j. pro manželský pár), společenská místnost s kuchyňkou a hygienickým zařízením, prádelna, mandlovna, místnost pro mytí a uskladnění jídlonosičů
 • ve 2. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek, denní místnost pečovatelek a vedoucí pečovatelky.
 • ve 3. nadzemním podlaží - 8 bytových jednotek a středisko osobní hygieny.
 • ve 4. nadzemním podlaží - 6 bytových jednotek (z toho 2 b. j. pro manželský pár) a místnost určená pro provádění pedikúry.
 • v 5. nadzemním podlaží jsou 4 bytové jednotky, které mají společný balkon.

Celkem: 29 bytových jednotek.

Každá bytová jednotka se skládá z obytné místnosti, je zde vestavěna kuchyňská linka, místnosti s hygienickým zařízením. Byty mají vlastní balkon. Pro manželské páry jsou byty dvoupokojové. Každý nájemník si svůj byt vybavuje vlastním nábytkem. V domě je výtah.

V domě je nabízena pedikúra, která je určena nejen zde bydlícím občanům, ale i ostatním seniorům z Mikulova. Pro zlepšení tělesné kondice seniorů je možné využít i masážní lůžko a rehabilitační přístroj pro masáž páteře. Senioři z Mikulova zde mohou rovněž využít nabízené služby masáže dolních končetin (perličková masáž). V domě pečovatelské služby je prádelna, vč. mandlu, které personál využívá pro potřeby seniorů. Nájemní smlouvy jsou uzavírány se společností Tedos, s. r. o. Nájemní smlouva je nepřevoditelná. Dále se zde nachází zázemí pro pracovníky pečovatelské služby.

Do domu s pečovatelskou službou (dále DPS) mohou být přijati občané na základě souhlasu Rady Města Mikulova, který je jeho zřizovatelem. Žadatel si podá žádost o přijetí do DPS na adrese:

Město Mikulov
Odbor sociální věcí
Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Je-li v DPS volná kapacita, předloží vedoucí odboru seznam neuspokojených zájemců o toto zařízení sociální komisi, která doporučí RM konkrétního žadatele k umístění. 

Po schválení RM vedoucí odboru písemně informuje G-centrum, p. o., která s vybraným občanem sepíše nájemní smlouvu. Při přijímacím řízení je vždy maximálně zohledněna lidská důstojnost případného žadatele, jeho práva, možnost využívání služeb a všechny obecně platné společenské konvence.

Poskytované služby a ceník

Naše služby jsou určeny občanům, kteří dosáhli důchodového věku, popřípadě pobírají invalidní důchod a jejich zdravotní stav nevyžaduje celodenní péči. Jedná se tedy o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jsme tu také pro to, abychom podpořili rodinné příslušníky a pomohli tak při starostlivosti o své blízké.

Sazebník úhrad byl schválen Radou města Mikulov, dne 25. 2. 2014 a je platný od 1. 4. 2014.

Popis řízení pro poskytování služeb:

 • zájemce o služby písemně, telefonicky nebo osobně kterémukoli pracovníkovi pečovatelské služby nahlásí, že má zájem o poskytování sociálních služeb.
 • pracovník pečovatelské služby s ním sepíše „Žádost o poskytování služby“. Společně projednají druh služby a její četnost poskytování. Žadatel předloží důchodový výměr, který slouží jako podklad k oprávněnosti vykonávání služby. Pracovníci pečovatelské služby pořídí jeho kopii, která bude součástí spisu žadatele. Žadatel zároveň stvrdí svým podpisem souhlas s pořízením kopie a souhlas se zpracováním osobních údajů pečovatelskou službou.
 • na základě žádosti je sepsána smlouva ve dvou vyhotoveních.
 • poskytované služby jsou rozvrženy tak, aby průběžně docházelo k poskytnutí těchto služeb všem účastníkům, kteří mají zájem je využít.

Terénní služba

 Pečovatelská služba, jako terénní služba, poskytuje pomoc v domácnostech osob ve vymezeném čase, a to:

 • pracovní dny 07,00 - 19,00 hod.

Kontakty

Provozovatelem pečovatelské služby je organizace G-centrum Mikulov, p. o. Sociální služby jsou poskytovány v domech/bytech s pečovatelskou službou (DPS Republikánské obrany a DPS Pod Strání) a v terénu - v domácnostech uživatelů. Organizace promyšleně využívá počet pracovníků tak, aby prioritou vždy bylo poskytovat kvalitní sociální služby všem potřebným účastníkům služby.

Personální struktura pečovatelské služby

 • 1 sociální pracovnice a vedoucí pečovatelka
 • 6 pracovníků pečovatelské služby

Pracovníci pečovatelské služby při své práci respektují možnost uživatele obrátit se na kteréhokoliv zaměstnance s žádostí o radu nebo pomoc. Pokud není některý z požadovaných úkonů v kompetenci pracovníků pečovatelské služby, zajistí bezprostředně radu či pomoc u příslušného odborníka.

Informace Vám rád poskytne kolektiv zaměstnanců na tel. čísle: 519 511 962, mobil: 728 538 520 nebo osobním kontaktem v domě s pečovatelskou službou Pod Strání 7, Mikulov od 7,00 hod. - 15,30 hod.

E-mail: dps@gcentrummikulov.cz