Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Domov pro seniory

 

Veřejný závazek Domova pro seniory, G-centrum Mikulov, příspěvková organizace v Mikulově, je zformulován jako základní dokument, sloužící především pro orientaci stávajících a potencionálních budoucích uživatelů služeb tohoto zařízení, jejich rodin i dalších zájmových skupin - místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti, apod.

Jedná se o materiál, ze kterého se odvíjí všechny další vnitřní normy služby a kterému hlavně budou obsahově odpovídat poskytované služby.

 

Poslání

1) Posláním Domova pro seniory je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu nebo nemoci potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna  v jejich domácnosti za pomoci rodiny, či terénních nebo ambulantních sociálních služeb.

2) Poskytování sociální služby přizpůsobujeme individuálním potřebám a přáním uživatelů při zachování a respektování jejich důstojnosti a základních lidských práv. Na uživatele působíme aktivně, podporujeme jejich dosavadní způsob života s udržením či rozvíjením sociálních kontaktů.

3) Spolu s uživateli vytváříme důstojné a klidné prostředí, ve kterém budou žít obvyklým a běžným způsobem života, tak jak na něj byli zvyklí a jak jim to jejich zdravotní a fyzický stav a vlastní schopnosti dovolí, a které bude co nejvíce nahrazovat domácí prostředí uživatele.

 

Cíle

Dlouhodobé cíle:

  • poskytování odborné podpory a pomoci pro udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů a sociálního kontaktu s vrstevníky

  • poskytování podpory a péče, která je odpovídající individuálním potřebám uživatelů, stabilním týmem kvalifikovaných pracovníků.

  • zvyšování kvality sociálních služeb, zlepšování pracovních postupů, metodik apod.

 

Krátkodobé cíle:

  • zvyšování úrovně individuálního plánování a s tím souvisejícího individuálního přístupu k uživatelům

  • přizpůsobení prostředí a práce uživatelům s demencí

  • rozšiřování nabídky volnočasových aktivit

  • vyřízení průkazů ZTP pro uživatele

    

Cílová skupina

(okruh uživatelů, kterým je služba určena a kterým určena není)

 

Domov pro seniory je určen pro:

Seniory:

Cílovou skupinu tvoří senioři od 55 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

 

Domov pro seniory není určen pro:

Seniory:

- kteří potřebují léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,

- trpící Alzheimerovou chorobou nebo pokročilým stádiem stařecké demence,

- kteří mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost,

- jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících sociálních a hygienických návyků,

- kteří z důvodu infekčního onemocnění nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb

 

Zásady poskytované sociální služby

Dodržování práv uživatelů, zejména práva na soukromí, důstojnost, právo si stěžovat, právo na přiměřené riziko, právo volby, právo na svobodný pohyb, nezávislost, právo na poskytování bezpečné a odborné služby

Přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů, individuální přístup k uživatelům

Schopnost personálu pružně reagovat na změny a nové poznatky

Otevřenost poskytované služby vůči uživateli - možnost nahlížet bez omezení do osobních spisů, hodnocení kvality poskytovaných služeb, apod.

Týmová práce

Poskytnutí odborné podpory k udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů

Uživateli je poskytnuto bezpečné místo pobytu po celou dobu

Uživatelé mají příležitost ke kontaktu s lidmi stejného věku a stejných zájmů

Uživateli je nabídnuto, v případě potřeby, odborné poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb (hlavně sociálních a zdravotnických)

Uživatel je podporován v navazování kontaktů s okolím a v udržení orientace ve společnosti

Uživatel je podporován ve využívání veřejných služeb

Uživatel je podporován v tom, aby mohl pokračovat v naplňování svých zájmů

  

Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů Domova pro seniory, G-centrum Mikulov, p. o.

Celý areál G-centra se nachází v okrajové, klidové části města, v blízkosti budoucího městského parku, kde je možné se bezpečně pohybovat v klidné přírodě. Součástí vlastního areálu je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami, ozeleněním a prostorem pro vlastní zahrádkářskou činnost klientů, kde je možno odpočívat, trávit volný čas, procházet se, posedět a popovídat s rodinnými příslušníky či přáteli. Přístup do zahrady je bezbariérový, dostupný přímo z budovy s použitím šikmé schodišťové plošiny.

     V dosahu se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD.

 

Domov pro seniory má kapacitu 44 lůžek (účinnost od 1. 10. 2018).

Posláním je umožnit občanům prožít v příjemném prostředí důstojné, klidné a pokud možno aktivní stáří s důrazem na individuální potřeby a zachování přirozených sociálních vazeb. Domov je určen pro občany se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, tedy především pro osoby, které pobírají z těchto důvodů příspěvek na péči.

Celodenní péče je poskytována odborným personálem organizace - všeobecnými sestrami a pracovnicemi v sociálních službách - přímé obslužné péče v nepřetržitém provozu.

 

Základní údaje:

Identifikační číslo 72048841
Číslo účtu u Komerční banky, a. s. 43-588520267/0100
Registrační číslo služby - identifikátor 8217341
Forma poskytování pobytová
Cílová skupina senioři
Věková skupina mladší senioři/65 - 80 let
starší senioři/nad 80 let

 

Vybavenost:

  • 6 jednolůžkových pokojů
  • 18 dvojlůžkových pokojů
  • 1 třílůžkový pokoj 

     Na každém pokoji/podle počtu ubytovaných: pečovatelské lůžko s hrazdičkou, noční stolek, židle, stůl, police nad lůžko, věšáková stěna se zrcadlem, botník, vestavěná šatní skříň. Možnost dovybavení pokoje soukromým mobiliářem (komoda, křeslo, vlastní elektrospotřebič) dle prostorové možnosti pokoje a vzájemné domluvy s vedením organizace. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny TV přijímačem a lednicí.

     K dispozici je dále televizor, umístěný v jídelně domova, knihovna a společenské hry.

     Celodenní strava je pro uživatele služeb v domově pro seniory zajišťována smluvně, dodavatelem je společnost ALLMARK s. r. o.

     Zdravotní péče v domově pro seniory je zajišťována smluvně MUDr. Blankou Studýnkovou a je poskytována pravidelně, každé úterý od 15,00 do 17,00 hod., v ordinaci organizace.