Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Základní informace pro zájemce

 

Základní informace pro zájemce o službu

     Zájemce o sociální službu, případně jeho příbuzní či další osoby, které zájemce požádá o zprostředkování kontaktu, mohou kontaktovat sociálního pracovníka (domov pro seniory a odlehčovací služba) či sociální pracovnici (terénní pečovatelská služba), kteří jsou kompetentní k jednání se zájemcem o poskytovanou službu. Další kompetentní osobou je rovněž ředitel organizace (viz. sekce kontakty). Jednání je možné v pracovních dnech od 07:00 do 15:30 hod., nebo po individuální telefonické domluvě s konkrétním pracovníkem.

 

Osobní schůzka v organizaci

     Po smluvení osobní schůzky s personálem organizace, jsou žadateli ukázány prostory organizace a prezentována nabídka poskytovaných služeb organizace. Je umožněna prohlídka pokojů, společných prostor, dále je prezentována činnost, pořádané kulturní akce a volnočasové aktivity. Žadateli jsou zodpovězeny jeho případné dotazy, předány propagační letáky, ceníky poskytovaných služeb, žádosti o umístění a další potřebné tiskopisy. Žadatel je následně informován o dalším postupu ve věci jeho žádosti o umístění.

 

Důvody vylučují možnost uzavření smlouvy

     Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, odmítne poskytovatel uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb se zájemcem pouze, pokud:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, 

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

     Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb upravuje § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Podle této vyhlášky se poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.