Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

Rady k žádosti a získání příspěvku na péči

 

Co je příspěvek na péči?

     Příspěvek na péči dávka, která je poskytována osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti. Příjemce sám rozhoduje o tom, kterým poskytovatelům pomoci příspěvek na péči předá a v jaké výši.

     U osoby starší 18 let existují následující stupně závislostí:

- 800,- Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)

- 4.000,- Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)

- 8.000,- Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)

- 12.000,- Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

 

Kdo může být poskytovatelem pomoci?

Poskytovatel sociálních služeb zapsaný v registru sociálních služeb - tj. pečovatelské služby, odlehčovací služby, asistenční služby, domovy pro seniory…. více zařízení a informací naleznete v odkazu: http://iregistr.mpsv.cz

Pečující osoba blízká (manžel/ka, rodiče, dítě, resp. další příbuzní, partner/ka)

Asistent sociální péče dle § 83, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách

Lůžkový hospic

Je možné využívat a kombinovat pomoc od více poskytovatelů

 

Co je za příspěvek na péči v sociální službě poskytnuto?

     Za příspěvek na péči je uživateli poskytnuta pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti.

     Soběstační uživatelé, bez přiznaného příspěvku na péči si služby, hradí v plné výši ze svého příjmu.

 

Jak o příspěvek požádat?

     Je třeba vyplnit Žádost o příspěvek na péči a přílohu Oznámení o poskytovateli pomoci a podat je na příslušné pobočce Úřadu práce (ÚP), kde lze také formuláře získat (osobně, poštou nebo v podatelně ÚP) .

     Žadatel musí v Oznámení o poskytovateli pomoci uvést jména fyzických osob, které o něj péči již zajišťují. Využívá-li sociální službu, uvede zde také jejího poskytovatele

     Pokud začne využívat sociální službu v průběhu řízení o rozhodnutí příspěvku na péči, informuje pracovnici sociálního odboru místně příslušného úřadu (jako o každé další změně) do osmi dnů od vzniku této skutečnosti.

     Dále musí žadatel v žádosti uvést způsob, jakým mu má být příspěvek na péči doručován (např. bezhotovostním převodem na osobní bankovní účet či složenkou)

     Poté proběhne sociální šetření (provede pracovnice Úřadu práce) přímo v místě bydliště žadatele, výsledkem šetření je vyhotovení seznamu úkonů, které je/není schopna daná osoba zvládnout. O tomto šetření je vyhotoven písemný záznam, který je pracovník povinen na vyžádání předložit.

     Dále proběhne posouzení zdravotního stavu žadatele (provede posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení), obvykle na základě dokumentace, kterou si sám vyžádá od praktického lékaře (uvedeného v žádosti) . Je-li daná osoba předvolána před komisi pro posouzení zdravotního stavu, ale nemůže se dostavit, je nutné se omluvit a vysvětlit, že např. z důvodu zdravotního stavu to není možné.

     V písemném Rozhodnutí jsou uvedeny úkony, které osoba není schopna zvládat, a stanoven stupeň závislosti, kterému odpovídá přidělená výše příspěvku.

     V případě přiznání nároku je příspěvek na péči vyplacen zpětně, počínaje dnem podání žádosti.

     Je-li příspěvek na péči přiznán v neadekvátní výši, je možné se proti rozhodnutí odvolat - lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí.

     Je-li příspěvek na péči přiznán, ale stav žadatele již vyžaduje větší rozsah péče než v době, kdy proběhlo šetření, pak je možné podat Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.

     Nárok na příspěvek není předmětem dědictví .

 

Jaké jsou posuzované úkony v oblasti každodenního života?

     Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.