Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

G-centrum Mikulov

O nás

zobraz O nás
 • Vážení přátelé,

  čeká nás významný rok s „osudovou“ osmičkou na konci, rok různých kulatých výročí, které související s historickými událostmi naší krásné země. Nejvýznamnější je sté výročí vzniku samostatného Československa z roku 1918, následují neméně důležité připomínky z minulých let: 1938, 1948 a 1968.

  Přeji všem dobrým lidem hlavně zdraví a pohodu v celém jeho průběhu!

  V organizaci si přejeme rozšíření poskytovaných sociálních služeb. Aktuální situace je v řešení zřizovatele, tedy města Mikulov: je hotový projekt, proběhlo územní řízení, vyjadřovací a schvalovací procedury různých úřadů a institucí. Věříme, že se v tomto roce podaří vydat stavební povolení.  

  Stávající pobytové sociální služby budou poskytovány ve standardní kvalitě - s postupným částečným rozšiřováním kapacity dle prostorových možností.

  Terénní pečovatelská služba od 1. ledna 2019 rozšíří nabídku poskytovaných sociálních služeb - základních činností dle zákona o sociálních službách. Především se jedná o změnu provozní doby a cílových skupin uživatelů. I nadále bude pokrývat požadavky seniorů, kteří žijí ve svém vlastním sociálním prostředí.


  Těšíme se na Vaši návštěvu nebo pobyt u nás!

   

  S úctou,

                                                                                                         Ing. Pavel Rous

                                                                                                                ředitel         

   

                                                                                                                                                                                                                                                                      Základní informace pro zájemce

zobraz Základní informace pro zájemce
 •  

  Základní informace pro zájemce o službu

       Zájemce o sociální službu, případně jeho příbuzní či další osoby, které zájemce požádá o zprostředkování kontaktu, mohou kontaktovat sociálního pracovníka (domov pro seniory a odlehčovací služba) či sociální pracovnici (terénní pečovatelská služba), kteří jsou kompetentní k jednání se zájemcem o poskytovanou službu. Další kompetentní osobou je rovněž ředitel organizace (viz. sekce kontakty). Jednání je možné v pracovních dnech od 07:00 do 15:30 hod., nebo po individuální telefonické domluvě s konkrétním pracovníkem.

   

  Osobní schůzka v organizaci

       Po smluvení osobní schůzky s personálem organizace, jsou žadateli ukázány prostory organizace a prezentována nabídka poskytovaných služeb organizace. Je umožněna prohlídka pokojů, společných prostor, dále je prezentována činnost, pořádané kulturní akce a volnočasové aktivity. Žadateli jsou zodpovězeny jeho případné dotazy, předány propagační letáky, ceníky poskytovaných služeb, žádosti o umístění a další potřebné tiskopisy. Žadatel je následně informován o dalším postupu ve věci jeho žádosti o umístění.

   

  Důvody vylučují možnost uzavření smlouvy

       Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, odmítne poskytovatel uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb se zájemcem pouze, pokud:

  - neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

  - nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

  - zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, 

  - osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

       Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb upravuje § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Podle této vyhlášky se poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

  - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

  - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

  - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.Odkazy

zobraz Odkazy

Volná pracovní místa - nabídka

zobraz Volná pracovní místa - nabídka
 • Aktuálně nenabízíme žádnou volnou pracovní pozici. 


Online rezervační systém odlehčovací služby

zobraz Online rezervační systém odlehčovací služby
 •  

  Na online rezervační systém odlehčovací služby přejdete zde.