Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.“
cs | en | de
Je třeba instalovat nový Flash Player.

G-centrum Mikulov

O nás

zobraz O nás
 • Vážení přátelé,

  na úvod mého zamyšlení si dovolím popřát všem úspěšný rok 2019 a hodně zdraví. Dobrá mysl, vzájemná náklonnost, komunikace a přívětivost mezi lidmi ať nás provází po celou dobu jeho trvání!

  Máme před sebou rok, kdy organizace oslaví deset let svého založení: ano, bylo to v říjnu roku 2009, kdy zastupitelstvo města přijalo rozhodnutí o zřízení příspěvkové organizace - poskytovatele sociálních služeb s názvem G-centrum.

  Jsme v očekávání změny, která rozšíří možnosti navýšení kapacity a rozšíření poskytovaných sociálních služeb. Vloni na podzim proběhly „komunální volby“, tedy volby do zastupitelstev obcí a všechny politické strany či kandidující sdružení měli ve svých volebních slibech uveden obecně závazek: „podpora a rozšíření G-centra“. Naše očekávání je vizí, že sliby budou naplněny a dnes již hotový projekt přístavby budovy se postupnými kroky stane realitou. Těšíme se na to, že se „dílo“ podaří.

  Z oblasti naší působnosti dochází od počátku kalendářního roku k rapidní změně, a to je rozšíření „provozní doby“ poskytování pečovatelské služby. Nově to bude znamenat nabídku pečovatelských činností po celý týden, vč. svátků a to doslova „od rána do večera“. Dále také i mimo území města Mikulov, tedy v obcích na území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov.

   

  Věříme, že i letošní rok dostojíme našim závazkům!

   

  S úsměvem,

   

                                                                                                Ing. Pavel Rous

                                                                                                        ředitel

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                      Základní informace pro zájemce

zobraz Základní informace pro zájemce
 •  

  Základní informace pro zájemce o službu

       Zájemce o sociální službu, případně jeho příbuzní či další osoby, které zájemce požádá o zprostředkování kontaktu, mohou kontaktovat sociálního pracovníka (domov pro seniory a odlehčovací služba) či sociální pracovnici (terénní pečovatelská služba), kteří jsou kompetentní k jednání se zájemcem o poskytovanou službu. Další kompetentní osobou je rovněž ředitel organizace (viz. sekce kontakty). Jednání je možné v pracovních dnech od 07:00 do 15:30 hod., nebo po individuální telefonické domluvě s konkrétním pracovníkem.

   

  Osobní schůzka v organizaci

       Po smluvení osobní schůzky s personálem organizace, jsou žadateli ukázány prostory organizace a prezentována nabídka poskytovaných služeb organizace. Je umožněna prohlídka pokojů, společných prostor, dále je prezentována činnost, pořádané kulturní akce a volnočasové aktivity. Žadateli jsou zodpovězeny jeho případné dotazy, předány propagační letáky, ceníky poskytovaných služeb, žádosti o umístění a další potřebné tiskopisy. Žadatel je následně informován o dalším postupu ve věci jeho žádosti o umístění.

   

  Důvody vylučují možnost uzavření smlouvy

       Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, odmítne poskytovatel uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb se zájemcem pouze, pokud:

  - neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

  - nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

  - zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, 

  - osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

       Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb upravuje § 36, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Podle této vyhlášky se poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

  - zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

  - osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

  - chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.


Žádosti o umístění do pobytových služeb

zobraz Žádosti o umístění do pobytových služeb
 • Zde naleznete ke stažení žádosti o umístění do domova pro seniory a odlehčovací služby

  Prosíme o jejich vyplnění, přiložení všech podepsaných příloh a vyjádření praktického lékaře žadatele.


Odkazy

zobraz Odkazy

Online rezervační systém odlehčovací služby

zobraz Online rezervační systém odlehčovací služby
 •  

  Na online rezervační systém odlehčovací služby přejdete zde.Elektronický katalog sociálních služeb JmK

zobraz Elektronický katalog sociálních služeb JmK
 •  

  Zadáním odkazu: https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz do internetového vyhledávače máte k dispozici kompletní nabídku poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji.